Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  & VEELGESTELDE VRAGEN- VERHUUR

DEFINITIES

MLG: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Merle van der Peet & Sanny Klaver, handelende onder de naam “Met liefde geregeld”; “Met liefde geregeld | planning & styling”; “MLG”, statutair gevestigd te Heiloo, Hoghe Weijdt 46 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67262287.

Huurder: Diegene die een (huur)overeenkomst aangaat met verhuurder.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van MLG evenals op overeenkomsten gesloten met huurder(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en  aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht MLG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MLG de huurder hierover tevoren inlichten.

3.3 MLG behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. MLG is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.

3.4 Bovendien mag MLG het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan MLG, dat in redelijkheid niet van MLG mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. MLG zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. MLG zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 4 – LEGETIMATIE EN WAARBORGSOM

4.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De waarborgsom bedraagt €100,- of €250. De waarborgsom is tevens een aanbetaling op de huur en wordt op het moment, dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, verrekend met de uiteindelijke factuur.

Artikel 5- AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

5.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

Artikel 6 –VERPLICHTINGEN HUURDER

6.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:

6.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

6.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.

6.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

6.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

Artikel 7 – BETALING

7.1 De huurder ontvangt binnen 14 dagen na de verhuurdatum een factuur. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

7.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. MLG  is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 8 –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 MLG heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MLG op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien MLG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.3 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door MLG gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 30% van de totale som van de opdracht

bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 50 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.

8.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MLG, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.

8.7 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €30,- per uur.

Artikel 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

VEELGESTELDE VRAGEN

  • Moet ik een aanbetaling doen of borg betalen?

Ja, na akkoord van de offerte vragen wij een aanbetaling van €50,-, €100,- of €250,- (afhankelijk van het bestedingsbedrag) dit bedrag dient tevens als borg.  Bij compleet retourneren krijg je deze natuurlijk weer terug, of hij wordt verrekend met de factuur. Mocht je onverhoopt je aanvraag annuleren, dan rekenen wij annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 30% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 50 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.

  • Hoe werkt het met bezorgen of ophalen?

Als je spullen bij ons huurt kun je kiezen uit 2 opties:

-Optie 1: Zelf ophalen

Neem even contact op om een afspraak te maken wanneer je het product wilt komen ophalen. Je kunt de spullen ophalen in Alkmaar!

-Optie 2: Bezorgen

Wil je een product laten bezorgen dan kan dit. We vragen €0,50 per kilometer. Houd er rekening mee dat wij 4x moeten rijden voor het ophalen en bezorgen. Wij bezorgen bij een besteding vanaf €100,-.

  • Wat als er iets beschadigd?

Ongelukjes kunnen gebeuren. Geen probleem. We hebben natuurlijk het liefst dat alles heel en compleet terugkomt bij ons en hebben er ook het volste vertrouwen in dat je er voorzichtig mee omgaat. Mocht er per ongeluk toch iets kapotvallen of kwijt raken dan verrekenen wij dit met de borg. Is het bedrag van de schade of het verlies hoger dan de borg, dan zullen we die kosten extra in rekening brengen op de factuur.